Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjdařujete souhlas. Více informací zde.
souhlasím

Provozní podmínky

Podmínky užívání stanovují pravidla mezi provozovatelem služeb eSpedice.cz a uživatelem těchto služeb.

Službami se rozumí:
dále pak všechny další služby WWW stránek eSpedice.cz a jeho obchodních partnerů.

1. Většina služeb na stránkách www.espedice.cz je poskytována zdarma. V případě, že jde o služby, které zdarma nejsou, uživatel je na ně nejprve upozorněn.

2. Používáním služeb eSpedice.cz se rozumí veškeré činnosti uživatele prováděné na adrese www.espedice.cz a dalších služeb na doméně eSpedice.cz nebo jiných doménách eSpedice.cz.

3. Provozovatel služeb prohlašuje, že bude v nejvyšší možné míře využívat svých znalostí a dovedností tak, aby uživatelům zaručil spolehlivost a bezpečnost služeb.

4. Provozovatel bude zasílat všem registrovaným uživatelům eSpedice informace v případě oznámení organizačních informací spojených s provozem služeb, dále pak 1x týdně e-mail o novinkách nabízených v rámci služeb provozovatele popř. o produktech třetích osob.

5. Zaškrtnutím tlačítka "Souhlasím s podmínkami" potvrdil uživatel svůj souhlas s podmínkami užívání popsanými na této stránce.

6. Uživatel souhlasí, že provozovatel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí či událostí, kterou nemůže objektivně ovlivnit, včetně jednání třetích osob.

7. Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do systému bez nutnosti předchozího oznámení uživatelům.

8. Za důsledky svých činů spojených s užíváním Služeb nese odpovědnost Uživatel. Uživatel souhlasí s tím, že Služby nebude užívat k žádným činnostem, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky, dobrými mravy, obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet, jakož i tímto Smluvním ujednáním či oprávněnými zájmy Provozovatele.

9. Provozovatel má právo ze služby eSpedice.cz odstranit uživatelský účet:

  • jehož uživatel jej používá v rozporu s dobrými mravy, platnými zákony a obecně závaznými etickými a morálními principy společnosti nebo má sloužit k páchání trestné činnosti (nebo napomáhání k páchání trestné činnosti).
  • pokud uživatel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv součást služby
  • pokud uživatel nenavštíví svůj účet po dobu delší než 3 měsíce
  • budí dojem, že Uživatelem služby je jiná právnická nebo fyzická osoba
  • který se pokusil narušit stabilitu, chod nebo data služby eSpedice.cz
  • který není užíván za účelem za kterým byly stránky eSpedice.cz vytvořeny
  • v případě, že uživatel při registraci zadá neplatné nebo falešné údaje, které mu nepřísluší
  • v případě, že je na uživatele podáno dvě a více stížnosti ohledně neuhrazených závazků vůči svým odběratelům. Bez ohledu na to, zda je uživatel majitelem BASIC nebo placeného PREMIUM účtu. Uživatel PREMIUM účtu nemá právo na jakékoliv vrácení finančních prostředků, které za svůj PREMIUM účet dříve uhradil.

10. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli služeb jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které daná Služba nabízí a o produktech třetích osob.

11. Při Registraci je Uživatel povinen uvést správně a úplně údaje o své osobě a registrované společnosti. Tyto údaje se souhrnně nazývají Osobní údaje Služby (dále jen "Osobní údaje"). Údaje uložené v Osobních údajích může Uživatel na žádost kdykoliv doplnit, změnit či upravit, prostřednictvím administrátora serveru eSpedice.cz. Uživatel je srozuměn s tím, že některé z těchto údajů mají povahu osobních údajů ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

12. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů Služby provozovatelem Služby a jeho partnerů pro rozvoj a provoz Služby.

13. V případě, že v rámci konkrétní služby uživatel bude poskytovat osobní údaje, jejich poskytnutím dává uživatel souhlas s jejich užitím pro potřeby dané služby.

14. Provozovatel tohoto serveru nenese žádnou odpovědnost za bezchybnost, škody způsobené používání naší aplikací umístěné na adrese www.espedice.cz. Přesto se snažíme naší aplikace maximálně zabezpečit a využívat šifrované komunikace pro Vaše pohodlí a bezpečí.

15. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek užitím služeb eSpedice.cz, změnu užití kterékoliv z výše zmíněných služeb.

16. Souhlas uživatele se zpracováním Osobních údajů: Vyplněním registračního formuláře, zaškrtnutím políčka a odesláním vyplněného registračního formuláře uděluje Uživatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. (dále jen "Zákon") se zpracováním Osobních údajů poskytnutých v rozsahu registračního formuláře a v rozsahu údajů získaných v souladu těmito Smluvními podmínkami provozovateli serveru eSpedice.cz, za účelem identifikace Uživatele při užívání Služby a dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení výrobků a služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím pošty, SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to po dobu do odvolání souhlasu. Správce je oprávněn pověřit za dodržení podmínek Zákona zpracováním Osobních údajů třetí osobu, jakožto zpracovatele.

17. Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením registrace a/nebo omezením či změnou funkcí Služeb, ke které Provozovatel přistoupí.


Poslední aktualizace provozních podmínek dne: 20.2.2017Zásady cookie


Prohlášení k souborům cookies na serveru eSpedice.cz
V souladu se zákonem vyžívá server eSpedice.cz soubory cookies. Soubor cookie je malé množství textových dat, které se ukládá v počítači uživatele při prohlížení internetových stránek. Při každé další návštěvě se poté tento soubor, který obsahuje například údaje o uživatelském účtu, opět posílá zpět na server. Soubory cookies běžně slouží k detekci unikátních uživatelů, ke shromažďování informací o nich a zjednodušuje tak procházení a poskytování obsahu. Dále upozorňujeme, že v rámci remarketingu mohou být ve vašem prohlížeči ukládány i soubory jiných subjektů a to zejména provozovatelů reklamních systémů Google a Seznam, jejichž kreativy jsou na našich stránkách umístěny. Účelem je zobrazení relevantnějšího reklamního sdělení.

Zásady využití cookies

eSpedice.cz využívá cookies zpravidla k technickým účelům a pro účely reklamního systému Adsense, Sklik. V žádném případě nelze tyto soubory využít k zjištění totožnosti konkrétních návštěvníků. Některé stránky webu eSpedice, které navštěvujete, mohou shromažďovat informace také pomocí pixelových značek (obrázků ve formátu GIF o rozměru 1 × 1 pixel; tzv. čisté gify), které mohou být sdíleny s třetími osobami, jež přímo podporují naše reklamní aktivity nebo vývoj webových stránek. Podle těchto údajů vás však také nelze identifikovat coby jednotlivce, ačkoli dané informace mohou být propojeny s vašimi osobními údaji. Vzhledem k tomu, že se na serveru eSpedice může objevovat také obsah a prvky třetích stran (YouTube videa, Facebook prvky, affiliate partnerské programy atd.), je možné, že tyto služby ukládají další cookies.

Druhy cookies

Existují dva druhy cookies - dočasné soubory cookies, které jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení relace a trvalé soubory cookies, které zůstávají uloženy ve vašem počítači až do odstranění. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých již vyplněných údajů. Trvalé soubory cookies pomáhají váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte libovolnou internetovou stránku (neumožňují ovšem identifikovat vás osobně). Díky této identifikaci je možné přizpůsobit zobrazení stránek tak, jak jste si již v minulosti definovali. Soubory cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče.


Poslední aktualizace zásad cookie dne: 28.7.2015

| Napište nám zprávu
Zanechte nám zprávu a my se vám ozveme.