Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjdařujete souhlas. Více informací zde.
souhlasím

Obchodné podmienky

1. Při placené prezentaci popř. objednávce PREMIUM účtu na serveru www.espedice.cz se poskytovatel této služby, TruckAlliance s.r.o., zavazuje:zveřejňovat placené služby ve sjednaném rozsahu a čase.

Poskytovatel se dále zavazuje poskytovat funkčnost www.espedice.cz po celou dobu platnosti objednávky s výjimkou nutných servisních zásahů a výpadků způsobených třetí stranou bez možnosti ovlivnění poskytovatelem. Průměrná dostupnost by neměla klesnout pod 99% jinak má uživatel nárok na poměrné odškodnění.

2. Za obsah zveřejněných informací objednatele, jejich správnost a morální přípustnost nese odpovědnost výhradně objednatel. Poskytovatel není povinen přezkoumávat tento obsah, zda nepoškozuje zájmy třetích osob. Za nároky třetích osob, které by v této souvislosti byly vůči poskytovateli vzneseny, odpovídá objednatel.

3. Pokud jsou v rámci zveřejněné prezentace používány ochranné registrované značky, uděluje objednatel poskytovateli podepsáním závazné objednávky svolení k použití těchto značek. Objednatel zaručuje, že je oprávněn udělit svolení k užití těchto značek.

4. Poskytovatel si vyhrazuje právo odstranit informace zveřejněné objednatelem, pokud jejich rozsah či forma přesáhne podmínky stanovené touto smlouvou.

5. eSpedice může objednatele upozornit na chybné zpracování podkladů. Objednatel je v takovém případě povinen dodat včas náhradu za tyto chybné podklady. eSpedice neodpovídá za chybné podklady ani za pozdní uveřejnění internetové inzerce.

6. Poskytovatel si vyhrazuje právo odstranit informace zveřejněné objednatelem, pokud objednatel neuhradí smluvní cenu, k níž se zaváže provedením objednávky do termínu splatnosti.

7. Poskytovatel si vyhrazuje právo pozastavit poskytování služeb dle této smlouvy v případě, že je objednatel v prodlení s jakoukoliv platbou dle této smlouvy popř. pokud je jeho chování v rozporu s provozními podmínkami serveru eSpedice.

8. V případě, kdy se jedná o bannerovou reklamu, ceny nezahrnují výrobu bannerové inzerce, ale pouze reklamní prostor pro její umístění.

9. Po potvrzení objednávky může být objednateli nejprve zaslána (popř. automaticky vygenerována) zálohová faktura, po její úhradě pak platný daňový doklad.

10. Zálohová faktura i daňový doklad může být zaslán v elektronické podobě (pdf) na uvedený závazný email pro zasílání faktur, nebo jinou formou (pošta). Naše daňové doklady neobsahují originální podpis, nicméně splňují veškeré zákonem definované náležitosti, jak obsahové podle zákona č. 235/2004 Sb. § 28, o Dani z přidané hodnoty, tak formální, které definuje zákon č. 563/1991 Sb., o Účetnictví s novelou č. 353/2001 Sb. Má-li objednatel vůči poskytovateli splatné závazky za zveřejnění inzerce nebo poskytnutí reklamní plochy v příslušných dříve splatných produktech podle jiných smluv, bude úhrada podle této smlouvy považována za úhradu těchto dříve splatných závazků.

11. V případě, že web www.espedice.cz nedodrží výši dohodnuté prezentace garantované objednávkou, má objednatel právo požadovat slevu nebo náhradní plnění. To vše za předpokladu, že objednavatel dodal včas veškeré údaje do 7 dnů od uzavření objednávky a uhradil za služby před koncem splatnosti uvedené na objednávce/faktuře konkrétní služby.

12. Smluvní strany ujednaly, že všechny vzájemné spory mezi smluvními stranami budou rozhodovány podle Řádu, Pravidel a Sazebníku Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Poslední aktualizace obchodních podmínek dne: 20.2.2017

| Napíšte nám správu.
Zanechajte nám správu a my sa Vám ozveme.